Reinders Corporation
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Reinders Corporation geeft veel om uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en behandelen we de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Reinders Corporation. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/06/2022, waarbij de publicatie van een nieuwe versie de geldigheid van alle voorgaande versies vervangt. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Wij leggen u ook uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik, en welke rechten u heeft bij
met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy; u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Software voor webwinkels

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met Shopify software. Persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt voor onze diensten, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen haar eigen bedrijfsgroep te delen om haar diensten verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor zichzelf gebruiken.
doeleinden. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd, ziet u de link ‘uitschrijven’. U zult dan niet langer onze nieuwsbrief ontvangen. Uw persoonlijke gegevens worden door MailChimp veilig opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van haar diensten en, in deze context, informatie te delen met derden.

Kantoor365

Wij gebruiken de diensten van Office365 voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze inbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Klarna

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel gebruiken wij het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt persoonlijke gegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met ratingbureaus. Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Klarna’s diensten waarvoor zij derden inschakelen. Klarna zal uw gegevens niet langer bewaren dan volgens de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending en logistiek

PostNL

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Hiervoor moeten wij uw naam, adres en woonplaats met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL uw gegevens ook aan deze partijen verstrekken.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL om leveringen uit te voeren. Hiervoor moeten wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. Indien DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL uw gegevens ook aan hen ter beschikking stellen.

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van GLS-diensten om leveringen uit te voeren. Hiervoor moeten wij uw naam, adres en
adres en woonplaats bij GLS. GLS gebruikt deze informatie uitsluitend om de overeenkomst uit te voeren. Indien GLS onderaannemers inschakelt, zal GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Beoordelingen

Facturering en boekhouding

Externe verkoopkanalen

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die u opgeeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om – anders dan op uw verzoek – op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u hiervoor om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht krachtens de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze service verder te verbeteren. Deze gegevens (bijv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking met fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan Reinders Corporation wettelijk verplicht worden om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door de overheid. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om uw gegevens te delen, maar wij zullen dit doen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaarperioden

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft, zullen wij dit ook interpreteren als een verzoek om te vergeten. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren; wij bewaren deze gegevens dus zolang de toepasselijke termijn loopt. Werknemers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij in reactie op uw instructies hebben geproduceerd.

Uw rechten

Volgens de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen kopieën en afschriften van uw gegevens naar uw e-mailadres dat al bij ons bekend is. Als u de gegevens bijvoorbeeld op een ander e-mailadres of per post wilt ontvangen, vragen wij u om u te identificeren. Wij houden gegevens bij van voltooide verzoeken; in het geval van vergeten verzoeken beheren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en transcripties van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onjuist gebruiken.

Recht van inspectie

U hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die naar u herleidbaar zijn. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens bewaren, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die daartoe herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die traceerbaar zijn, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging op het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer zullen worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of namens ons hebben laten verwerken door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval niet langer diensten blijven leveren, omdat de veilige interconnectie van gegevensbestanden dan niet langer gegarandeerd kan worden.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Reinders Corporation. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij kopieën en/of afschriften van gegevens die wij verwerken (of verwerkt hebben) aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze service om bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang tot deze gegevens te verlenen. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Deze verwerker kan door de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht worden om toegang tot deze gegevens te verlenen. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie samen met andere gegevenssets interpreteren en zo uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie om gerichte reclame aan te bieden (Adwords) en
andere Google-services en -producten.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit in deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de nieuwste versie. Als het nieuwe privacybeleid invloed heeft op de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Reinders Corporation
Plesmanweg 21
7602 PD Almelo
Nederland

Per telefoon
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:30
T: +31 (0) 546 – 876500

Per e-mail
info@reinderscorp.com

Contactpersoon voor privacyzaken
info@reinderscorp.com

comment icon

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze producten, diensten of projecten? Neem gerust contact met ons op.

  Contactformulier onderaan

  Plesmanweg 21
  7602 PD Almelo
  Nederland

  info@reinderscorp.com
  +31 (0) 546 – 876500

  Contactpagina